Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Over

FIRE HIVE Marketing is een onderdeel van Lina Andersson en is gevestigd aan de Meeuwenlaan 65H, 1021 HV Amsterdam. 

Het adres van onze website is: www.firehivemarketing.com

FIRE HIVE Marketing is een online marketing ‘Non-Agency’ voor scale-ups.

Jij kunt FIRE HIVE Marketing op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail:  hey@firehivemarketing.com
 • Telefonisch: +31-6-28974950
 • Facebook :  https://www.facebook.com/firehivemarketing
 • Instagram:  https://www.instagram.com/firehivemarketing/
 • Via het contactformulier op onze website

KvK-nummer: 65553977

Artikel 2 Definities 

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leggen wij deze begrippen graag in het kort uit.

Met de begrippen wij, ons en onze, bedoelen wij:

 • FIRE HIVE Marketing, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Wij zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden en/of;
 • De door FIRE HIVE Marketing aangestelde en/of ingehuurde derde(n).

Met je, jij en jou(w), bedoelen wij de wederpartij, de rechtspersoon of de natuurlijk persoon handelend in beroep of bedrijf, aan wie FIRE HIVE Marketing een aanbod uitbrengt en/of met wie FIRE HIVE Marketing een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

De gebruiker (wij) en de wederpartij (jij) samen, noemen we partijen.

Met overeenkomst bedoelen wij iedere overeenkomst evenals de (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan tussen partijen met als doel FIRE HIVE Marketing diensten te laten verrichten in jouw opdracht. 

Een dienst omvat alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook die wij voor of ten behoeve van jou verrichten.

Met een dag bedoelen wij een kalenderdag en geen werkdag. 

Schriftelijk betekent voor ons op papier of per e-mail/contactformulier.

Met aanbod bedoelen wij alle aanbiedingen, digitale voorstellen en/of offertes in de meest brede zin van het woord. 

Spreken we over een werk, dan bedoelen wij daarmee een werk in de zin van de Auteurswet (art.10 lid 1 AW).

Artikel 3 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons volledige aanbod, al onze diensten, op alle overeenkomsten die wij met jou sluiten als ook op onze facturen. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, zullen wij deze voorwaarden aan jou ter hand stellen.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst, waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.

Wij mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zullen wij vooraf met jou bespreken.

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met ons sluit. 

Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van (de diensten van) derden.

Als één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen.

Indien wij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, leidt dit er niet toe dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn of dat wij op enigerlei wijze het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Ons aanbod

Om te kunnen beoordelen of en zo ja wat wij voor jou kunnen betekenen en wat het best bij jou en je bedrijf past, plannen wij een adviesgesprek in. Een adviesgesprek is ter kennismaking en in beginsel vrijblijvend en kosteloos. Aan (de inhoud van) dit gesprek kun jij nooit rechten ontlenen. 

Op onze site vind je een groot deel van ons aanbod. Dit aanbod is voorzien van alle benodigde (gedetailleerde) informatie, zodat jij precies weet waar jij voor kiest en waarvoor jij betaalt. 

Indien wij voor jou een offerte opstellen, baseren wij deze op de gegevens die jij ons verstrekt. Doe jij dat niet en mocht achteraf blijken dat de offerte niet al het noodzakelijke omvat, dan hebben we het recht om een door jou aanvaarde offerte alsnog te herroepen. Wij hebben het recht om de werkzaamheden die wij al hebben uitgevoerd en/of de producten die al zijn geleverd in rekening te brengen. 

Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders staat aangegeven. 

Worden er (extra) voorwaarden verbonden aan de offerte, zullen wij dit uitdrukkelijk in de offerte vermelden. 

Een samengestelde offerte verplicht ons niet tot het verrichten van slechts een gedeelte van de offerte, indien jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Een samengestelde offerte is een offerte waarin wij jou een combinatie van meerdere diensten en/of producten hebben aangeboden.

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in ons aanbod, dan zijn wij hier niet aan gebonden.

Artikel 5 Overeenkomst, bevestiging en duur

Een overeenkomst komt tot stand:

 • Op het moment dat jij ons aanbod in onze digitale webwinkel omgeving accepteert, waarmee jij tevens een betalingsverplichting aangaat en daarbij onze algemene voorwaarden aanvaardt en/of; 
 • Op het moment dat jij onze offerte en onze algemene voorwaarden hebt geaccepteerd en schriftelijk bevestigd, je daarbij hebt voldaan aan de (eventuele) gestelde voorwaarden en waarmee je tevens een betalingsverplichting aangaat.
 • Op het moment dat wij in jouw opdracht starten met het uitvoeren van werkzaamheden, zonder dat jij van ons een digitale voorstel of offerte hebt ontvangen. 

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd.

Overeenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege. Tussentijdse opzegging door partijen is bij overeenkomsten voor bepaalde tijd niet mogelijk. Overeenkomsten voor bepaalde tijd worden niet stilzwijgend verlengd, tenzij wij hier met jou andere afspraken over maken. 

Overeenkomsten voor onbepaalde tijd eindigen door schriftelijke opzegging, waarbij partijen rekening houden met een opzegtermijn van twee (2) maanden.

Artikel 6 Wijzigen en meerwerk 

Iedere wijziging aan een overeenkomst wordt behandeld als een aanvulling op de bestaande overeenkomst. Wij hebben ook het recht de wijziging te weigeren. Indien wij de wijziging accepteren informeren wij jou vooraf over de kosten die wij hiervoor extra in rekening zullen brengen. 

Meerwerk kan ontstaan:

 • Door bepaalde omstandigheden of feiten, die niet bekend waren op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst;
 • Omdat jij niet of niet tijdig alle gegevens hebt aangeleverd;
 • Omdat partijen een wijziging/aanvulling overeen zijn gekomen op de bestaande overeenkomst;
 • Jij extra of aanvullende diensten wenst af te nemen.

Wij informeren jou vooraf over uit te voeren meerwerk. Ga jij niet akkoord met het uit te voeren meerwerk, dan wordt de originele overeenkomst zoveel als mogelijk afgerond en wordt de voor die overeenkomst overeengekomen prijs aan jou in rekening gebracht. 

Meerwerk wordt op basis van het geldende honorarium/(uur)tarief in rekening gebracht, tenzij wij hierover met jou andere afspraken maken. 

Artikel 7 Concepten 

Zijn wij met jou overeengekomen dat jij concepten ontvangt van een werk, dan ontvang jij deze digitaal.

Jij geeft ons zo snel als mogelijk en schriftelijk aan of je akkoord gaat met het concept. Er is één (1) correctieronde voorzien, waarbij wij eenvoudige herzieningen zullen doorvoeren, tenzij wij hierover met jou andere afspraken maken.

Meerdere en/of ingrijpende herzieningen mogen wij extra in rekening brengen. Wij zullen jou hierover eerst informeren.

Ontvangen wij binnen zeven (7) dagen geen reactie van jou, wordt het concept als definitief beschouwd. 

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst, levering en garantie 

Wij voeren de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap, waarbij wij de vrijheid behouden om hier naar eigen technisch- en creatief inzicht, invulling aan te geven.

De overeenkomst voeren wij ten behoeve van jou(w) (bedrijf) uit. Derden kunnen aan (de inhoud van) de overeenkomst, geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Als wij met jou bepaalde uitvoerings- en/of leveringstermijnen overeenkomen, dan zijn deze termijnen altijd indicatief.

Wanneer de overeenkomst zich daartoe leent, kan de overeenkomst door ons worden opgedeeld in fasen. Wij maken daarbij een planning op en zullen deze aan jou bekend maken, tenzij wij hierover andere afspraken maken. 

Om de overeenkomst uit te voeren hebben wij bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie nodig, waaronder tevens inbegrepen gebruikersnamen en wachtwoorden voor bepaalde applicaties nodig van jou. Wij zullen dit zo veel als mogelijk bij je aangeven, maar jij bent ook gehouden om dergelijke gegevens, documenten, materialen en/of informatie met ons te delen, als jij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, verleen jij ons toegang tot (het systeem achter) jouw website of social media. 

Wanneer jij ons jouw inloggegevens aanlevert ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, geef jij daarmee tevens een volmacht om de betreffende website of social media in te zetten in het kader van de overeenkomst. De eventuele extra kosten zijn volledig voor jouw rekening. Vooraf leggen partijen schriftelijk de maximale toegestane hoogte van deze extra kosten vast.

Wij kunnen in jouw opdracht accounts aanmaken op de websites en/of social media waar jij gevonden wenst te worden. Jij wordt eigenaar van deze accounts en verleent daarbij aan ons de volmacht om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Jij bent daarbij zelf verantwoordelijk voor het koppelen van de gegevens omtrent betaling(en) aan het desbetreffende account. 

Heb jij een bestelling geplaatst in onze digitale webwinkelomgeving, dan krijg jij van ons zo spoedig als mogelijk een (digitale) bevestiging van ontvangst, voorzien van alle relevante informatie. 

Als jij wenst dat bepaalde diensten op een door jou aan te wijzen locatie worden uitgevoerd, dan is het daarbij jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle daarvoor noodzakelijke faciliteiten kosteloos aan ons beschikbaar worden gesteld en dat deze faciliteiten voldoen aan de daarvoor gestelde wet- en regelgeving. 

Wij hebben een inspannings- en een leveringsplicht. Wij kunnen dus niet garanderen, dat onze diensten/overeenkomsten aan jouw verwachtingen voldoen en/of tot bepaalde (bedrijfs)resultaten zullen leiden. Een verwachting is immers persoonlijk en smaken kunnen verschillen. Het behalen van een bepaald resultaat is afhankelijk van diverse factoren, waaronder ook jouw (eigen) inzet. Jij hebt dan ook geen recht op enige (schade)vergoeding indien wij niet aan jouw (resultaat)verwachting(en) voldoen.

Artikel 9 Inschakelen van derden

Wij mogen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van (de diensten van) derden. De kosten voor de inschakeling van deze derden worden doorbelast aan jou, tenzij wij hierover andere afspraken hebben gemaakt. 

De toepassing van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW is uitgesloten. 

Indien het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst zullen wij contact onderhouden aan jou gelieerde derden. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door deze derden. 

Artikel 10 Prijzen en betaling 

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

 • Exclusief btw;
 • Exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
 • Exclusief eventuele kosten die wij (extra) moeten maken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Wij hebben het recht onze prijzen (tussentijds) aan te passen.

Onze facturen ontvang jij digitaal. In beginsel, tenzij wij hieraan andere voorwaarden hebben verbonden, hanteren wij een betaaltermijn van 14 dagen.

Voor betalingen die jij doet in onze webwinkelomgeving maak jij gebruik van een veilige online betaalomgeving. 

Abonnementskosten dienen steeds voorafgaand aan een periode te worden betaald middels een automatische incasso. Voor de eerste periode betaal jij op het moment dat jij ons aanbod accepteert. Hiervoor maak jij gebruik van een veilige online betaalomgeving. Daarnaast geef jij ons uitdrukkelijk toestemming met betrekking tot het automatisch incasseren van toekomstige (deel)betalingen tot wederopzegging. Mocht jij voornemens zijn om je automatische incasso te storneren bij de bank, zul jij ons hier eerst schriftelijk over informeren. 

Betaal jij niet op tijd, niet of niet volledig, dan zullen wij jou hierop wijzen. Dan krijgt jij nog eens een termijn van 14 dagen om aan jouw betalingsverplichting te voldoen. Als jij dan nog steeds niet hebt betaald, ben jij na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat jij het bedrag alsnog voldoet. De door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten brengen wij ook bij jou in rekening. Deze incassokosten worden vastgesteld op minimaal 15 % van de totale factuur incl. btw.

Artikel 11 Intellectueel eigendomsrecht 

Intellectueel eigendomsrecht, is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt, tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen, zonder toestemming van de maker.

Alle intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan jou toebehoorden, blijven van jou. Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming toebehoorden aan derden, blijven van derden. 

Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst, komen ons en/of onze licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen en ook voor gratis weggevers. Alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten met betrekking tot maar niet beperkt tot onze website en alle ter beschikking gestelde materialen komen ons toe. 

Zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag jij niets van ons bedrijf en/of onze aangestelde/ingehuurde derden en/of licentiegevers (doen/laten) reproduceren, (doen/laten) verveelvoudigen, (doen/laten) openbaar maken, (doen/laten) bewerken en/of (doen/laten) wijzigen. Daarnaast mag jij niet enige aanduiding met betrekking tot merken, handelsnamen, (auteurs)rechten verwijderen en/of wijzigen.

De (eind)resultaten van werken mag jij gebruiken voor het overeengekomen doel/gebruik. Het gebruik(en) van een werk op een andere manier dan is overeengekomen beschouwen wij als inbreuk op ons intellectueel eigendomsrecht. Een werk mag bovendien niet zonder onze schriftelijke toestemming overgedragen worden aan een derde. 

Als jij ons voorschrijft om bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie te gebruiken, is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jij altijd een geldige licentie hebt voor het (rechtmatige) gebruik daarvan. Het plegen van onderzoek door ons naar het bestaan van mogelijke intellectuele eigendomsrechten, maakt geen deel uit van de overeenkomst. Het is en blijft jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jij altijd een geldige licentie hebt voor het gebruik daarvan.

Jij vrijwaart ons tegen aanspraken van en/of door derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms- octrooi-, auteurs- of andere (intellectuele) eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 

Het plegen van onderzoek door ons, naar het bestaan van mogelijke (intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van door jou geleverde gegevens/materialen, maakt geen deel uit van de overeenkomst. 

Wij hebben het recht onze (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten)verwijderen, tenzij het werk zich daar niet voor leent. Ook mogen wij het werk (met uitzondering van vertrouwelijke informatie) gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden, waaronder website, portfolio, social media en drukwerk, tenzij wij hierover uitdrukkelijk en schriftelijk ander afspraken over maken. 

Voor iedere inbreuk op een van onze rechten, hebben wij het recht een direct opeisbare boete te vorderen van €5000 (zegge: vijfduizend euro), waarbij wij niet het recht op vergoeding verliezen van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 12 Opschorten, beëindigen en opzeggen van de overeenkomst

Wij hebben het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te beëindigen als:

 • Jij niet, niet volledig of niet tijdig jouw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
 • Wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor wij een goede grond hebben te vrezen, dat jij jouw verplichtingen niet zal nakomen;
 • Door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht, dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomen;
 • Als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.

Kunnen wij de opschorting of de beëindiging jou toerekenen, dan hebben wij het recht, de eventuele schade die wij daardoor lijden, op jou te verhalen. Eventuele vorderingen van ons op jou zijn in dit geval onmiddellijk opeisbaar. 

In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of als jij bent aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over jouw vermogen beschikken, dan staat het je vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Wij zijn jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die wij op jou hebben, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.

Het opzeggen van een overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren door een email te sturen naar hey@firehivemarketing.com. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd. Sta jij erop dat wij onze diensten niet meer uitvoeren op een moment dat de looptijd van de overeenkomst nog niet is verstreken, dan zullen wij dat respecteren. Jij bent ons echter het volledige bedrag zoals overeengekomen verschuldigd.

Bij het opzeggen van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, houd jij rekening met een opzegtermijn van drie (3) maanden. Gedurende deze drie maanden blijf jij de gebruikelijke diensten afnemen of wij ontvangen van jou een compensatie. Deze wordt berekend aan de hand van het gemiddelde van jouw facturen van de afgelopen drie maanden door die diensten die door jou worden opgezegd. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in deze algemene voorwaarden en in dit artikel vermeld. 

Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, als jij ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen én wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 • Jouw fouten en/of tekortkomingen in de informatie, (adres)gegevens dat jij ons hebt voorgeschreven of verstrekt;
 • Het in strijd handelen met enige wet- en regelgeving door jou; 
 • Fouten of tekortkomingen door achterstallig onderhoud aan jouw zijde;
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen en/of nalaten;
 • Fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
 • Schade, ontstaan door derden en/of externe factoren;
 • De inhoud van en informatie op jouw website(s) en of social media-pagina’s; 
 • Schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de gegevens, documenten, materialen en/of informatie van opdrachtgever (hacking);
 • Bepaalde (tegenvallende) resultaten en/of verwachtingen van jou (inspanningsverplichting!);

Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze overeenkomst. Indien er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde termijn, dan is de hoogte van die aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs gedurende drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder, maar niet limitatief beperkt tot gevolgschade, is uitgesloten.

Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt, 6 maanden na het voltooien van de overeenkomst. 

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.

Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.

Wij hebben geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte gegevens, documenten, materialen en/of informatie na beëindiging van de overeenkomst. 

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht).

Artikel 14 Overmacht 

Wanneer er sprake is van overmacht aan onze kant, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Duurt de overmacht aan onze zijde langer dan twee (2) maanden, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen. Wij zullen jou hier tijdig en schriftelijk over informeren. Bij overmacht zijn wij jou echter geen (aanvullende) (schade)vergoeding verschuldigd. Wij houden hierbij wel het recht om de reeds geleverde diensten/producten in rekening te brengen. 

Onder overmacht als bedoeld in dit artikel bedoelen wij in ieder geval onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, die buiten onze schuld om zijn ontstaan en waarbij wij nauwelijks tot geen invloed op kunnen uitoefenen om de situatie te (doen) wijzigen. 

Artikel 15 Geheimhouding

Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen van bepaalde informatie van de andere partij waarvan ze (redelijkerwijs) (kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht.

Wij behouden het recht om de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten te gebruiken. Hierbij zullen wij jouw vertrouwelijke informatie nooit delen met derden.

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.

Wij mogen het resultaat van de overeenkomst en/of jouw bedrijfsnaam gebruiken voor promotiedoeleinden, tenzij jij hiertegen schriftelijk bezwaar hebt gemaakt. Hierbij zal echter geen vertrouwelijke informatie worden gedeeld.

Artikel 16 Klachten 

Mocht jij een klacht hebben, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd, nadat jij een gebrek in de overeenkomst hebt geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden. Jouw klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.

Binnen 14 dagen nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, ontvang jij van ons de terugkoppeling.

Jij moet ons in ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien het na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, ontstaat een geschil.

Artikel 17 Privacy beleid 

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe wij dat doen, kun jij lezen in onze privacyverklaring op onze website.

Artikel 18 Bijzondere bepalingen met betrekking tot betaalde coaching calls

Het annuleren van een betaalde coaching call doe je door een e-mail te sturen naar hey@firehivemarketing.com

Tot 6 uur voor aanvang van een coaching call kun je deze kosteloos annuleren. Annuleer jij later, dan hebben wij het recht de call in rekening te brengen. 

Het is je eigen verantwoordelijkheid om op tijd te zijn. Kom je om welke reden dan ook te laat, kunnen wij niet garanderen dat de call nog (volledig) kan plaatsvinden. Kom je helemaal niet, hebben we het recht de call volledig  in rekening te brengen. 

Artikel 19 Overige bepalingen 

Het is jou niet toegestaan om jouw rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ons. Een uitzondering geldt wanneer de overdracht van rechten en plichten het gevolg is van een bedrijfsovername of een overname van een meerderheid van de aandelen in jouw bedrijf. 

Bij tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst. 

Artikel 20 Geschillen 

Op overeenkomsten tussen jou en ons, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar wij gevestigd zijn, tenzij de wet anders bepaalt.

Versie 1.2 juli 2021 

Fire up your inbox!

Schrijf je in voor ‘No BS’ praktische marketingtips & Tricks 1x per maand